Stichting Tobeen ANBI

Stichting Tobeen is vanaf 10 november 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Via deze en ander pagina’s op deze site voldoet Stichting Tobeen aan de publicatieverplichtingen die bij een dergelijke ANBI status horen.

1. Naam
De naam van de Stichting luidt Stichting Tobeen.

2. Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de Stichting is 820092769.

3. Contactgegevens
De Stichting is gevestigd op het adres Lithsedijk 116 5397 LK te Lith, telefoon 0412 850538 mailadres info@tobeen.org.

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de Stichting bestaat op 1 januari 2014 uit

  • Prof.Dr. Johannes Gerrit Boerlijst te Delden, voorzitter
  • Drs. Anna Francina Oele te Amsterdam, lid
  • Mr.Edo Huber te Lith, secretaris-penningmeester

5. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bij de aanvraag van de ANBI status heeft de Stichting een Beleidsplan ingediend, gedateerd 24 februari 2009. Van de daarin uitgesproken plannen zijn de volgende tot uitvoering gebracht. In 2012 is in opdracht van de Stichting door 99 Uitgevers te Haarlem een Nederlandse en een Franse editie een monografie gepubliceerd, gewijd aan Tobeen van de hand van Dr. Rosella Huber-Spanier. In samenhang met de verschijning van deze monografie zijn op initiatief van de Stichting in 2012 achtereenvolgende tentoonstellingen gehouden van werken van Tobeen in het Musée des Beaux Arts te Bordeaux en Museum Flehite te Amersfoort.

6. Beleidsplan voor de toekomst

De Stichting zal de nog niet verkochte exemplaren van de monografie in de Nederlandse editie (de Franse is uitverkocht) zoveel mogelijk (doen) verkopen en (doen) plaatsen in de bibliotheken van musea en onderwijsinstellingen.

Wanneer ook de Nederlandse editie uitverkocht is, zal de Stichting, indien mogelijk, een tweede uitgave van de monografie publiceren waarin de na 2012 beschikbaar gekomen gegevens zullen worden verwerkt.

De Stichting zal tezijnertijd de mogelijkheden onderzoeken het werk van Tobeen, al dan niet in combinatie met dat van andere, verwante kunstenaars tentoon te stellen.

Op de internetsite van de Stichting www.tobeen.org zullen de veelal door digitaal onderzoek te verkrijgen nieuwe gegevens betreffende leven, werk en receptie van Tobeen worden geplaatst. Het komend jaar zullen er nog voortdurend verbeteringen aan de website worden aangebracht. Daarnaast zal er gewerkt worden aan een plan om de website meer bekendheid te geven.

De Stichting is in overleg met het Gemeentebestuur van Saint-Valery-sur-Somme (Picardië Frankrijk), waar Tobeen de laatste 14 jaren van zijn leven heeft gewoond en waar hij is overleden, om een herdenkingsteken gewijd aan Tobeen te doen plaatsen zoals terplaatse ook voor andere met St.Valery verbonden kunstenaars is gebeurd.

7. Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloningen toe en hanteert een zeer beperkt beleid van vergoeding van door de bestuursleden gemaakte onkosten.

8. Doelstelling
Verwezen wordt naar de omschrijving van de doelstelling van de Stichting in artikel 2 van de Statuten, weergegeven in de eerste alinea van het bijgevoegde Beleidsplan van 24 februari 2009.

9. Financiële verantwoording
Bijgevoegd worden de Financiële Jaarverslagen over 2009, 1januari-15 juli 2010, 15 juli-31 december 2010, 2011, 2012 en 2013.